Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności

www.kancelaria-bulat.pl

E-porada - Regulamin e-porady

Regulamin pomocy prawnej on-line


§ I – DEFINICJE

 

1.   Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej Kancelarii.

2.   Kancelaria- Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia - Urantówka - Bułat.

3.   Klient  – osoba zadająca pytanie prawne bądź zlecająca usługę prawną na zasadach

      opisanych w niniejszym Regulaminie.

4.   Opłata – wynagrodzenie Kancelarii  za udzielenie pomocy prawnej on-line.

5.   Pytanie prawne  – pytanie przesłane przez  Klienta na adres poczty elektronicznej

      Kancelarii.

6.   Pomoc prawna on-line – usługa prawna polegająca, w zależności od zlecenia Klienta,

      na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej porady prawnej, sporządzenie

      opinii prawnej, opracowanie projektu umowy lub pisma procesowego.

 

§ II – PRZEDMIOT UMOWY

 

      Klient  zleca  na  podstawie  Regulaminu   pomoc  prawną  on-line,  a  Kancelaria  zlecenie

      to przyjmuje.

§ III – REALIZACJA ZLECENIA

 

1.   Klient  w  celu  uzyskania  pomocy  prawnej  on-line  prześle  za  pośrednictwem

      formularza pytanie prawne, wskazujące precyzyjnie oraz wyczerpująco stan faktyczny

      sprawy wraz z podaniem swoich danych w sposób umożliwiający kontakt zwrotny

      z Klientem.

2.   Przesłanie przez Klienta formularza jest jednoznaczne z zadaniem pytania prawnego

      oraz stanowi akceptację Regulaminu przez Klienta.

3.   Kancelaria po otrzymaniu pytania prawnego udzieli pocztą elektroniczną odpowiedzi,

      czy  udzielenie  porady  prawnej  on-line  leży  w  zakresie  świadczonych  usług,

      poinformuje o wysokości opłaty wraz ze sposobem i terminem jej płatności oraz –

      w  razie  konieczności  -  zada  pytania  uzupełniające  odnośnie  przedstawionego

      zagadnienia.

4.   Porada prawna on-line udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej skierowanej

      na adres wskazany przez Klienta, po akceptacji przez Klienta wysokościopłaty oraz 

      zaksięgowaniu opłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Kancelarii.

5.   W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia

      faktury VAT niezwłocznie po udzieleniu pomocy prawnej on-line i uiszczeniu opłaty,

      Kancelaria  prześle  Klientowi  na  adres  przez  niego  wskazany fakturę  VAT listem

      poleconym.

§ IV – OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

 

     Kancelaria zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie dane podane przez Klienta. Dane te objęte

     są bezwzględną tajemnicą radcowską.

 

§ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  znajdują  zastosowanie  przepisy

      Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Zasady

      Etyki Radcy Prawnego.

2.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle Regulaminu jest Sąd

      siedziby Kancelarii.

3.   Kancelaria zastrzega możliwość zmiany Regulaminu

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Urantówka - Bułat,  Kontakt / tel.: +48 12 3535881 tel. kom.: +48 505 625 174, e-mail: biuro@kancelaria-bulat.pl  

 Powered by: www.CDX.pl  

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności